Eco.Geo.Invest
34-452 Ochotnica Dolna os. Dłubacze 162 B
e-mail: eco.geo.invest@gmail.com
tel./fax 18/26-26-034, 507-023-816
W dniach 14-17 maja uczestniczyliśmy w konferencji organizowanej przez Państwowy Instytut Geologiczny.
Problematyka konferencji dotyczyła osuwisk, w szczególności zagadnień związanych z rozpoznawaniem i monitoringiem osuwisk, prognostyką i ocenami ryzyka osuwiskowego, sposobami zabezpieczania terenów objętych osuwiskami oraz zagadnień prawnych i legislacyjnych.
I. Prawne aspekty dokumentowania geologiczno–inżynierskiego
II. Sondowanie statyczne – metody badań i interpretacja wyników
II. Przykłady rozwiązań stosowanych w geologii inżynierskiej
 – 15 kwietnia 2016 roku dwuosobowa delegacja naszej firmy uczestniczyła w zorganizowanej przez AGH konferencji, której celem była wymiana doświadczeń oraz prezentacja aktualnych informacji naukowych związanych z geologią inżynierską. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Konferencji był mgr inż. Jacek Stanisz. Podczas warsztatów przedstawiciel naszej firmy wygłosił referat na temat sposobu pozyskiwania środków na usuwanie skutków osuwisk z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Projektu SOPO.
Kontynuacją i rozwinięciem tych rozważań jest artykuł, który ukazał się w czasopiśmie: Zeszyty Naukowe Inżynieria Lądowa i Wodna w Kształtowaniu Środowiska w numerze 13/2015 str: 19-31
Pozostałości po dawnych siłowniach wodnych na tle zmian morfologii potoku Ochotnica Ligęza K., Ziemianek A. Zeszyty Naukowe Inżynieria Lądowa i Wodna w Kształtowaniu Środowiska w numerze 12/2015 str: 16-37. Dla zainteresowanych ciekawy artykuł o początkach wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Ochotnicy, a ściślej rzecz ujmując o tym co po nich pozostało oraz o próbie odpowiedzi czy coś mogłoby się narodzić od nowa w tej materii.
 Konferencja O!suwisko – Wieliczka 2015 – Ligęza K., Karcz P. Proces likwidacji osuwiska w miejscowości Wieniec w Gminie Gdów. str. 43