Eco.Geo.Invest
34-452 Ochotnica Dolna os. Dłubacze 162 B
e-mail: eco.geo.invest@gmail.com
tel./fax 18/26-26-034, 507-023-816

Eco

Inżynieria środowiska, ekologia i ochrona środowiska

W ramach usług związanych z Inżynierią środowiska, ekologią i ochroną środowiska firma współpracuje podczas wykonania i wykonuje:
– Programy ochrony środowiska,
Programy usuwania azbestu wraz z inwentaryzacją wyrobów,
– Karty informacyjne przedsięwzięcia,
– Prognozy oddziaływania na środowisko (wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko),
– Opracowania ekofizjograficzne m.in. dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
Plany Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) oraz Programy Ograniczania Niskiej Emisji (PONG),
– Raporty oddziaływania przedsięwzięć na środowisko,
– Operaty wodno-prawne,
Dane przestrzenne GIS w postaci map wektorowych w formacie .shp* między innymi przy opracowywaniu inwentaryzacji azbestu w ramach Konkursu Azbest organizowanego przez MG.

 

Pracownicy firmy posiadają 19-sto letnie doświadczenie w wykonywaniu raportów, prognoz oddziaływania na środowisko, programów ochrony środowiska i usuwania azbestu oraz opracowań związanych z inżynierią środowiska, ekologią i ochroną środowiska, a także doświadczenie administracyjne w pracy na wydziale ochrony środowiska.

Posiadamy certyfikat gminnego koordynatora ds. usuwania azbestu w projekcie „Demontaż i Bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w latach 2012-2017.

laswindmill-1431296-m

Geo

Geologia i geotechnika

Firma wykonuje kompleksowo dokumentacje geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych
(opinie geotechniczne, dokumentacje badań podłoża gruntowego i projekty geotechniczne)
oraz projekty robót geologicznych i dokumentacje geologiczno – inżynierskie podłoża gruntowego dla potrzeb budownictwa:
– mieszkaniowego jedno- i wielorodzinnego,
– przemysłowego i handlowego,
– infrastruktury technicznej,
– związanego z ochroną środowiska,
– dróg i mostów,
– parkingów i boisk, dróg dojazdowych i placów,
– oraz dokumentacje geologiczno – inżynierskie terenów osuwiskowych.

W zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin wykonujemy odwierty lub wykopy poszukiwawczo-rozpoznawcze wraz z opracowaniem:
dokumentacji geologicznej złoża,
dodatków do dokumentacji złożowych,
– oraz innych opracowań koniecznych do uzyskania koncesji na wydobycie.

W ramach prac związanych z geologią i geotechniką wykonujemy:
wiercenia i sondowania z zastosowaniem: wiertnicy gąsienicowej, urządzenia typu Cobra TT za pomocą sondy szczelinowej i sondy rdzeniowej RKS, wiertnicy H20P zamontowanej na podwoziu samochodowym oraz ręcznego świdra geologicznego.
badania zagęszczenia i nośności gruntów przy użyciu: sondy udarowo-obrotowej typu SLVT, sondy dynamicznej lekkiej DPL (SD-10), lekkiej płyty dynamicznej HMP LFG-SD, płyty statycznej VSS,
– pobór prób do badań laboratoryjnych oraz badania laboratoryjne gruntów,
geotechniczną obsługę inwestycji budowlanych (odbiory wykopów fundamentowych, nasypów, zasypek i podsypek oraz obiektów liniowych – drogi, chodniki itp.),
– badania wód gruntowych i ich oddziaływania na konstrukcję,
doradztwo geotechniczne (rozwiązywanie problemów związanych z posadowieniem obiektów w trakcie trwania inwestycji) obliczenia stateczności skarp i zboczy, w tym osuwiskowych
– z myślą o osobach prywatnych, wprowadziliśmy usługę szybkiego doradztwa geotechnicznego przy zakupie działki, przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną, obejmującą wykonanie kompletnej lub uproszczonej opinii geotechnicznej.
Pracownicy firmy posiadają 11-to letnie doświadczenie w wykonywaniu prac geologicznych i geotechnicznych,
uprawnienia Ministra Środowiska kat. VII (w zakresie ustalania geotechnicznych warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb zagospodarowania przestrzennego i posadowienia obiektów budowlanych),
uprawnienia Ministra Środowiska kat. III (w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin) oraz są członkiem Polskiego Komitetu Geotechniki.
Firma ściśle współpracuje ze specjalistami w zakresie hydrogeologii.

geo1geo2geo2

Invest

Obsługa inwestycji

W ramach usług związanych z obsługą inwestycji firma oferuje:
doradztwo projektowe i wykonawcze w sprawach budownictwa mieszkaniowego, usługowego oraz infrastruktury technicznej i obiektów liniowych,
konsulting w sprawach związanych ze stabilizacją osuwisk (pozyskanie środków, uzgodnienia z urzędami i instytucjami, rozliczanie wniosków itp.),
doradztwo projektowe i organizacyjne dotyczące projektowania i wznoszenia tradycyjnego, drewnianego budownictwa regionalnego Podhala i okolic.
W ramach usług związanych z obsługą inwestycji pracownicy firmy posiadają wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu usług związanych z doradztwem projektowym, wykonawczym, a także w sprawach związanych ze stabilizacją osuwisk oraz doświadczenie administracyjne w pracy na stanowiskach w wydziale budownictwa, inwestycji i zamówień publicznych.

invest1invest2