Eco.Geo.Invest
34-452 Ochotnica Dolna os. Dłubacze 162 B
e-mail: eco.geo.invest@gmail.com
tel./fax 18/26-26-034, 507-023-816

Dokumentacje Geologiczno-Inżynierskie

W ramach działalności związanej z geotechniką wykonujemy Projekty Robót Geologicznych oraz Dokumentacje Gologiczno-Inżynierskie dla ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia inwestycji budowlanych.

Konieczność wykonania tego typu opracowania zachodzi w przypadku nietypowych obiektów budowlanych, tuneli, obiektów wysokich, zabytkowych, obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub obiektów posadawianych w skomplikowanych warunkach gruntowych.

O skomplikowanych warunkach gruntowych możemy mówić gdy nieruchomość pod planowaną inwestycję znajduje się na terenach objętych występowaniem niekorzystnych zjawisk geologicznych, zwłaszcza zjawisk i form krasowych, osuwiskowych, sufozyjnych, kurzawkowych, glacitektonicznych, gruntów ekspansywnych i zapadowych, na obszarach szkód górniczych, przy możliwych nieciągłych deformacjach górotworu, w obszarach dolin i delt rzek oraz na obszarach morskich (Dz.U. 2012 poz. 463).